Skip to Main Content

Crunia: o catálogo da Biblioteca Universitaria da Universidade da Coruña

Alertas

Pódense crear alertas para as buscas gardadas. Coas alertas recibirase unha notificación por correo electrónico de calquera variación nos resultados da busca.

 

Pasos

  1. Ir aos meus favoritos
  2. Buscas gardadas
  3. Premer na campá á dereita da busca

 

  1.  Aparece un aviso sobre a alerta creada e o enderezo de correo electrónico onde se vai recibir:
  2. O botón REXEITAR é para pechar o aviso. Non quere dicir que esteamos eliminando a alerta.

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.biblioteca@udc.es     Licenza de Creative Commons