Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Citas e referencias bibliográficas: Estilo APA

Estilo APA

Este estilo de citación foi creado pola American Psychological Association e utilízase para as publicacións da área de psicoloxía, pedagoxía e, en xeral, en calquera das áreas das ciencias sociais.

AVISO: É recomendable utilizar a última versión do estándar, neste momento a APA 7ª edición (Axuda no APA Style blog). A 6ª edición deixará de estar dispoñible a partir do 31-12-2020, pero se xa se estaba a utilizar esta versión anterior, poderase seguir consultando as guías de exemplos APA 6ª ed. ata o 31-12-2020; tamén se pode solicitar axuda no APA Style blog.

Referencias por tipo de documento (obras impresas)

Formato da referencia:


Apelido/s, Iniciais do nome. (Ano de publicación). Título do artigo. Título da publicación (cursiva), Volume (cursiva) (Número), pp-pp.
(números das páxinas sen abreviatura pp.


Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C. e Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture8(3), 207–217.

Formato da referencia:


Apelido/s, Iniciais do nome. (Ano de publicación). Título do libro (cursiva). Editorial.
(Non se inclúe o lugar de edición)


Sharrock, W. W. e  Read, R. J. (2002). Kuhn: Philosopher of scientific revolution. Polity.

Szyszkowicz, B. (Ed.). (1998). Asymptotic Methods in Probability and Statistics. Elsevier.   (libro con nome de editor)

Formato da referencia:


Apelidos, Inicial do/a Autor/a do capítulo. (ano de publicación). Título do capítulo. En Editor/a do libro. Título do libro (cursiva) (pp. xx-xxx). Editorial.
(Non se inclúe o lugar de edición)


Aron, L., Botella, M. e Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. En R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius e F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association.

As actas de conferencias poden publicarse como libros, como capítulos de libros ou como artigos de revistas. Dependendo do caso, aplicarase o modelo de referencia para cada tipo de documento.

Exemplo como libro:
  • Kushilevitz, E., & Malkin, T. (Eds.). (2016). Lecture notes in computer science: Vol. 9562. Theory of cryptography. Springer
Exemplo como capítulo:
  • Bedenel, A.-L., Jourdan, L. e Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. En R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsirease  e P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer.
Exemplo para revista:
  • Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R. e Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of SciencesUSA116(47), 23499–23504.

As teses publicadas en formato libro referéncianse como o resto de monografías. A seguinte informacion aplícase ás teses e outros traballos de investigación inéditos.

Formato da referencia:


Apelido(s), Iniciais do nome. (Ano de publicación). Título da tese ou traballo académico (cursiva) [Tese de doutoramento inédita ou Traballo Fin de Grao / Mestrado inédito]. Nome da institución.


Gallego Martínez, D. (1986). La produccción agraria de Álava, Navarra y La Rioja desde mediados del siglo XIX a 1935 [Tese de doutornamento inédita]. Universidad Complutense de Madrid.

Formato da referencia:


Nome da asociación. (Ano de publicación). Título da norma (cursiva) (Código da norma).
  


International Organization for Standardization. (2012). Societal security—Business continuity management systems—Guidance (ISO 22313).

Asociación Española de Normalización. (2013). Información y documentación. Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información (UNE-ISO 690).

Formato da referencia:


Nome da entidade. (Ano de publicación). Título do informe (cursiva) (Número do informe). Editorial.
(o nome da editorial non se inclúe se coincide co do autor)


National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.


Apelidos, Inicial. (Ano de publicación). Título do informe (cursiva) (Número do informe). Editorial.


Stuster, J., Adolf, J., Byrne, V., & Greene, M. (2018). Human exploration of Mars: Preliminary lists of crew tasks (Report No. NASA/CR-2018-220043). National Aeronautics and Space Administration.

Formato da referencia:


Tipo de norma co número, data e denominación oficial. Título da publicación onde aparece oficialmente (cursiva). Data de publicación, número de volume, páxinas 


Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (RCL 2018\1629). Boletín Oficial del Estado, 6-12-2018, 294, 119788-119857.


NOTA: A APA, neste apartado, fai referencia á lexislación dos Estados Unidos, moi diferente á de España. O formato que se ofrece é unha adaptación que tenta reflectir a casuística da normativa española.

Formato da referencia:


Autor corporativo / Apelido, Inicial. (Ano de publicación). Título da obra (cursiva) (edición). Editorial.
 (o nome da editorial non se inclúe se coincide co do autor)


Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.).

Maloy, S. e Hughes, K. (Eds.). (2013). Brenner’s encyclopedia of genetics (2a ed.). Elsevier.

Formato da referencia:


Apelido, Inicial. (Director/a). (Ano de edición). Título da película (cursiva) [Película]. Produtora.
 (se hai máis dunha, sepáranse por punto e coma)


Fleming, V. (Director). (1939). Gone with the wind [Película]. Selznick International Pictures; Metro-Goldwyn-Mayer.


Apelido, Inicial. (Produtor/a executivo/a. (Ano de edición). Título da serie (cursiva) [Serie de TV]. Produtora.
 (se hai máis dunha, sepáranse por punto e coma)


Serling, R. (Produtor executivo). (1959–1964). The twilight zone [Serie de TV]. Cayuga Productions; CBS Productions.

Formato de citas no texto

De forma xeral, as citas no texto no estilo da APA compóñense dos seguintes elementos:

(Apelido do/a autor/a ou autor corporativo, ano de publicación, páxinas ou parágrafo) (as páxinas inclúense sempre nas citas literais, nas paráfrases son opcionais)

CASOS:

Cita entre parénteses: Todos os elementos aparecen dentro dos parénteses.

“La acelaración de las partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros” (Berrío, 2019, p. 87).

Cita narrativa: O/a autor/a, e ás veces a data, forma parte do fluxo do texto.

Hay que tener en cuenta que Bubner (1975) ya señaló esto en su teoría del buque.

Hay que tener en cuenta que, en fecha tan temprana como 1975, Bubner ya señaló esto en su teoría del buque.

Varios/as autores/as:

  • Obras con dous autores/as: Cítanse todos.

En los años 80 diversos estudios demostraron esto con claridad (Hlavac, y Fearon, 1987).

  • Obras con 3 ou máis autores/as: Apelido do/a primeiro/a autor seguido de et al.

(Wisdom et al., 2007)

Sánchez et al. (2018)

Citas múltiples: Cando a cita fai referencia a varias obras dun/ha autor/a ou a obras de diferentes autores/as.

Varios estudios (Hermosillo y Ferreira, 2015; Velling, 2013) confirman que el zika virus tiene incidencia sobre los problemas enfrentados en el embarazo.

Como indican Luzuriaga (1999), Stapleton (2005) y Durand y Dupont (2001), la reverberación de la materia no influye en la percepción sicalíptica del sujeto.

Investigaciones pasadas (Furimore, 1983, 1988, 2019, en prensa) muestran que los ciclos de mercado son facilmente reconocibles.

Autor/a descoñecido/a: Cando non se coñece a autoría dun traballo. Ponse o título completo ou as súas primeiras palabras en cursiva.

Como se indica en un tratado de principios del siglo XVIII, ya se intuía la importancia del vidrio en la elaboración de los espumosos (Manière de cultiver la vigne, 1718).

Autoría corporativa: Cando a autoría recae nunha entidade

(Asociación Americana para el Avance de la Ciencia [AAAC], 2014, p. 18) (primeira cita no texto)

(AAAC, 2014, p. 90) (seguintes citas)

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons