Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Citas e referencias bibliográficas: Estilo Chicago

Estilo Chicago

O estilo Chicago foi creado a finais do século XIX pola University of Chicago Press ante a necesidade de establecer unhas normas comúns á hora de compoñer os textos científicos que se lle presentaban. Co paso dos anos, as múltiples edicións, en 2017 publicouse a a 17ª, fóronse adaptando aos cambios na citación producidos pola aparición de novos formatos, especialmente os electrónicos.

O estilo Chicago pode aplicarse en todo tipo de disciplinas científicas, pertencentes ás áreas das Ciencias, das Ciencias Sociais ou das Humanidades. Con todo, pode haber diferencias de uso dependendo das áreas, especialmente no sistema de citas no texto empregado. Nas Ciencias e Ciencias Sociais prefírese o sistema (autor, ano) ou sistema Harvard; pola contra, nas Humanidades emprégase máis o sistema de notas con bibliografía complementaria.

Para cada tipo de publicación, a norma establece unha serie de elementos obrigatorios nas referencias e outros secundarios, que non son estritamente necesarios pero poden axudar na identificación do recurso. Dentro dos formatos das referencias que aparecen nos apartados inferiores os elementos obrigatorios irán marcados en vermello e os secundarios en verde

Referencias por tipo de documento (obras impresas)

Formato da referencia:
 
 • Sistema de notas:

Apelido e nome do/a autor/a do artigo. "Título e subtítulo" (entre comiñas). Título da revista (en cursiva) Volume, Número (data): Páxinas..

Smith, John Maynard. “The Origin of Altruism”. Nature 393 (1998): 639–40

Valdés, Guadalupe, Joshua A. Fishman, Rebecca Chávez e William Pérez. "Maintaining spanish in the United States: steps toward the effective practice of heritage language re-acquisition/development". Hispania 91, n.º1 (2008): 4-24.
 

 • Sistema Harvard:

Emprégase o mesmo formato para a referencia que no sistema anterior, pero co ano de publicación tras os/as autores/as do artigo.

Satterfield, Susan. 2016. “Livy and the Pax Deum.” Classical Philology 111, no. 2 (April): 165–76.


OUTROS CASOS:

 • Artigos aceptados pero que aínda non se publicaron: En inglés o termo forthcoming substitúe ao ano de puablicación e mailas páxinas. Este termo podería traducirse por "Pendente de publicación", por exemplo.

Smith, John Maynard. “The Origin of Altruism”. Nature 393 (pendente de publicación).

 • Os números especiais e os suplementos poden contar cun título e editor/a propios. Neses casos, a referencia aseméllase ás dos capítulos dun libro, aínda que respectando a numeración propia das revistas.

Agha, Asif, "Tropes of Branding in Forms of Life". En "The Semiotic Corporation", editado por Kyung-Nan Koh e Greg Urban. Suplemento, Signs and Society 3, nº S1 (2015): S174-94.


NOTA:

Para artigos con múltiples autorías, aplícase o especificado para os libros.

Formato da referencia:
 
 • Sistema de notas:

Apelido e nome do/a autor/a - editor/a ou nome de entidade. Título e subtítulo (en cursiva). Editor, compilador ou tradutor (se aparece na portada co nome do/a autor/a). Edición (menos a 1ª). Volume (para obras en varios volumes). Título da serie (se se aplica). Lugar de publicación: editorial, ano de publicación, Páxinas (se se aplica).

Gawande, Atul, ed. Being Mortal: Medicine and What Matters in the End. London: Profile Books, 2014.

Levitt, Steven D. e Stephen J. Dubner. Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything. New York: William Morrow, 2005

University of Chicago Press. The Chicago Manual of Style. 17ª ed. Chicago: University Of Chicago Press, 2017.

James, Henry. The Complete Tales of Henry James. Editado por Leon Edel. 12 vols. London: Rupert Hast-Davies, 1962-64.   (obra con varios volumes).

 • Sistema Harvard:

Apelido e nome do/a autor/a ou nome de entidade. Ano. Título e subtítulo (en cursiva). Editor, compilador ou tradutor (se aparece na portada co nome do/a autor/a). Edición (menos a 1ª). Volume (para obras en varios volumes). Título da serie (se se aplica). Lugar de publicación: editorial, Páxinas (se se aplica).

Grazer, Brian, and Charles Fishman. 2015. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster.

Sharrock, Wes W. e Rupert J. Read. 2002. Kuhn: Philosopher of scientific revolution. Key contemporary thinkers. Boston: Polity.


NOTA:

Os nomes de pía dos/as autores/as poden darse de forma completa ou empregando as iniciais. Cando hai máis dun/ha autor/a, nas referencias só se invirte a orde do nome no primeiro nome, o resto dase en orde directa.

No sistema de notas, nas referencias bibliográficas póñense todas as autorías ata 10. Para un número superior, só se poñen as 7 primeiras seguido de et al. (se o espazo é limitado, pódense poñer só tres máis et al. cando se pasa de seis autorías). Nas notas, pola contra, con catro ou máis autorías só se inclúe o nome da primeira máis et al. Se o/a autor/a ou editor/a non se coñece, tanto as notas coma as referencias deberían comezar normalmente co título, a menos que a obra estea explicitamente atribuída a "Anónimo".

Edward O. Laumann et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 262.   (nota)

Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. Michael e Stuart Michaels. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press, 1994.   (referencia bibliográfica)

No sistema Harvard, nas referencias bibliográficas inclúense todas as autorías, aínda que tamén se pode ter en conta o dito para o sistema de notas cando o número de autores/as é moi elevado. Nas citas no texto, cando as autorías son catro ou máis, só se pon a primeira, seguida de et al.

(Laumann et al., 1994)    (cita no texto)

Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. Michael e Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.    (referencia bibliográfica)

Formato da referencia:
 
 • Sistema de notas:

Apelido e nome do/a autor/a do capítulo. "Título e subtítulo" (entre comiñas). Número de capítulo En Título da obra (en cursiva), editado por Nome do/a editor/a, páxinas. Lugar de publicación: editorial, ano de publicación.

Thoreau, Henry David. “Walking.” En The Making of the American Essay, editado por John D’Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press, 2016.

Brower, Kate Andersen. "Backstairs Gossip and Mischief". En The Residence Inside the Private World of the White House, 207-22. New York; Harper, 2015.    (cando o capítulo pertence á obras cunha única autoría, non se pon o nome de editor)

Samples, John. "The Origins of Modern Campaign Finance Law". Cap. 7 en The Fallacy of Campaign Finance Reform. Chicago: University of Chicago Press, 2006.    (cando se cita un capítulo enteiro)

 • Sistema Harvard:

Emprégase o mesmo formato para a referencia que no sistema anterior. Evidentemente, na cita o apelido é o do/a autor/a do capítulo.

Thoreau, Henry David. 2016. “Walking.” En The Making of the American Essay, editado por John D’Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press


NOTA:

Para obras con múltiples autorías, aplícase o especificado para os libros.

Formato da referencia:
 
 • Sistema de notas:

Apelidos, Nome autor/a. "Título da comunicación". Comunicación presentada en Título do congresoLugar de celebración, Data de celebración.

Jorge Chaparro, María del Carmen. "La homonimia y la polisemia: estudio contrastivo francés- español". Comunicación presentada en 7º Congreso Internacional de Lingüística Francesa, Valencia, 25-27 de octubre de 2006.

 • Sistema Harvard:

Séguese o mesmo formato, pero coa data tras o nome do/a autor/a.


NOTAS:

Para comunicacións con múltiples autorías, aplícase o especificado para os libros.

Unha comunicación incluída nas actas publicadas dun congreso trátase do mesmo xeito que o capítulo dun libro.

Fraga González, C. 1982. "Carpintería mudejar: los archipiélagos de Madeira y Canarias". En Actas del II Simposio Internacional de Mudejarismo: Arte, 303-313. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses.

Unha comunicación publicada nunha revista trátase do mesmo xeito que un artigo.

Formato da referencia:
 
 • Sistema de notas:

Apelidos, Nome do/a autor/a. "Título do traballo" Tipo de traballo académico, Universidade de defensa, Ano de publicación.

Limón Serrano, Nieves. "Estrategias de autorrepresentación fotográfica, el caso de Frida Kahlo". Tese doutoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2014.

Criado Pérez, Mario. "La medida original. El problema de los formatos en la pintura de Velázquez". Traballo fin de grao, Universidad de Salamanca, 2011.

 • Sistema Harvard:

Séguese o mesmo formato, pero coa data tras o nome do/a autor/a.

Rutz, Cynthia Lillian. 2013. “King Lear and Its Folktale Analogues”. Tese doutoral, University of Chicago.

F.ormato da referencia:

 

 • Sistema de notas:

Apelidos, nome do/a autor/a da patente. Título da patente. Número da patente, data de petición e data de concesión

Iizuka, Masanori e Hideki Tanaka. Cement admixture. US Patent 4,586,960, solicitada o 26 xuño, 1984 e concedida o 6 de maio,

 • Sistema Harvard:

Apelidos, nome do/a autor/a da patente. Data de concesión. Título da patente. Número da patente, data de petición e data de concesión / publicación (repítese a data de concesión para evitar ambigüidades)

Iizuka, Masanori e Hideki Tanaka.  Cement admixture. US Patent 4,586,960, solicitada o 26 xuño, 1984 e concedida o 6 de maio,

Formato da referencia:
 
 • Sistema de notas:

Nome da organización. Titulo da norma (en cursiva). Edición ou outro número identificativo da norma. Datos de publicación

National Information Standards Organization. Bibliographic References. ANSI/NISO Z39.29-2005. Bethesda, MD: NISO, aprobada o 9 de xuño de 2005.

 • Sistema Harvard:

Séguese o mesmo formato, pero coa data tras o nome da entidade. Para facilitar a cita entre parénteses no texto, o nome da organización pode aparecer na lista de referencias polas siglas; nese caso, desenvólvese o nome entre parénteses.

ISO (International Organization for Standardization). 1997. Information and Documentation - Rules for the Abbreviation of Title Words and Titles of Publications. ISO 4:1997. Paris: ISO.

Formato da referencia:
 
 • Sistema de notas:

Apelidos, nome do/a autor/a. "Título do informe". Título formal da serie e número identificativo do informe, Datos de publicación (separados por comas)

Bronfenbrenner, Kate e Dorian Warren. "The Empirical Case for Streamlining the NLRB Certification Process: The Role of Date of Unfair Labor Practice Occurrence". ISERP Working Papers Series 2011.01, Columbia University, New York, June 2011.

 • Sistema Harvard:

O manual do estilo Chicago non ofrece exemplos de referencias de informes segundo este sistema. Con todo, poderíase seguir o recomendado para outros recursos, coa data despois do/a autor/a. Cando a data inclúe un mes ou día, o ano pode repetirse nos datos de publicación (esta recomendación pode aplicarse tamén a outros recursos).

Bronfenbrenner, Kate e Dorian Warren. 2011. "The Empirical Case for Streamlining the NLRB Certification Process: The Role of Date of Unfair Labor Practice Occurrence". ISERP Working Papers Series 2011.01, Columbia University, New York, June 2011.

Formato da referencia:

 

 • Sistema de notas:

Apelidos, Nome do/a director/a, designación de función. Título da obra (en cursiva). Lugar de publicación: Editor, Ano de publicación. Formato. Outra información relevante. (película)

Cuarón, Alfonso, dir. Gravity. Madrid: Warner Bros., 2013. DVD.

Apelidos, Nome do/a director/a, designación de función. Título da serie (en cursiva)Tempada nº de tempada, episodio nº de episodio, "Título do capítulo". Lugar de publicación: Editor, Año de publicaciónFormato. Outra información relevante.  (capítulo de  serie)

Bender, Jack, dir. Juego de tronos. Temporada 6, episodio 5, "El portón". Nueva York: HBO, 2016. DVD.

 • Sistema Harvard:

Séguese o mesmo formato, pero coa data tras o nome do/a director/a.


A 17ª edición do Estilo Chicago non contén indicacións específicas sobre como citar textos legais ou xurisprudencia no ámbito español ou europeo.

Para saber como citar este tipo de documentos, pódese consultar a páxina Legislación y jurisprudencia, eleborada pola biblioteca da Universidad Carlos III, onde se ofrecen recomendacións xerais para a elaboración de citas e referencias correspondentes a textos legais e xurisprudencia española e europea.

Formato da referencia:

 

 • Sistema de notas:

Autor/a ou Entidade. Título [mapa]. Edición. Escala. Título da serie (se se aplica). Lugar de publicación: Editor, Data.

U.S. Department of the Air Force. U.S. Army Forces in WWII, 1941-1945 [mapa]. Sin escala. Washington, D.C.: Department of the Air Force, 1993.

U.S. Geological Survey. The North America Tapestry of Time and Terrain [mapa]. Versión 1. 1:8,000,000. Geologic Investigations Series; I-2781. Reston, Va: U.S. Department of the Interior, USGS, 2003.

 • Sistema Harvard:

Séguese o mesmo formato, pero coa data tras o nome do/a autor/a.


NOTA:

Na seguinte infoguía (NC State University Libraries) pódense ver outros exemplos de citas e referencias de mapas.

Outras guías

Guías en liña para a redacción de referencias e citas en estilo Chicago:
 

Métodos de cita e referencias

SISTEMA DE NOME E DATA (Sistema Harvard):

 • Cita no texto:

Como noutros estilos, o formato inclúe entre parénteses o (Apelido do/a autor/a, ano e páxinas/capítulo). Cando se emprega este sistema de cita, nas referencias o ano sitúase inmediatamente despois da mención de autoría.

(Smith 2016, 315–16)

(Sharrock e outros 2002)

 • Referencias: 

As referencias ordénanse alfabeticamente polos apelidos dos/as autores/as.

Smith, Zadie. 2016. Swing Time. New York: Penguin Press.

Sharrock, Wes W. e Rupert J. Read. 2002. Kuhn: Philosopher of scientific revolution. Key contemporary thinkers. Boston: Polity.

 

SISTEMA DE NOTAS E BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

 • Cita no texto:

Os números que se insertan no texto, en formato superíndice, fan referencia a notas, que poden conter referencias bibliográficas de recursos citados. Estes números aparecen referenciados en notas ao pé da páxina e ao final do documento. Do mesmo xeito, as referencias bibliográficas que se inclúan dentro desas notas poden aparecer nunha bibliografía separada, ordenadas alfabeticamente.

A primeira vez que se cita un recurso, hai que proporcionar na nota toda a información relevantes sobre este. Nas notas posteriores sobre o mesmo recurso, para evitar exceso de información, só é necesario empregar unha versión acortada da nota. A estrutura da nota abreviada é a seguinte: Apelido do/a autor/a, título acortado, páxinas/capítulo (se son necesarios).

 • Nota completa:

1. Newton N. Minow and Craig L. LaMay, Inside the Presidential Debates: Their Improbable Past and Promising Future (Chicago: University of Chicago Press, 2008), 24-25.  (O nome dos/as autores/as aparece en orde directa)

 • Nota acortada:

3. Minow and LaMay, Presidential Debates, 24-25.

Cando se cita o mesmo recurso dúas ou máis veces de xeito consecutivo, pódese empregar a expresión latina ibid, que signigfca "no mesmo lugar". Con todo, a 17ª versión do Estilo Chicago dalle maior preferencia ao uso das notas acortadas.

 1. Newton N. Minow and Craig L. LaMay, Inside the Presidential Debates: Their Improbable Past and Promising Future (Chicago: University of Chicago Press, 2008), 24-25.

 2. Minow and LaMay, Presidential Debates, 24-25.

 3. Ibid.

 4. Ibid, 28-30. (engádense as páxinas cando se cita o mesmo recurso, pero nun apartado diferente)

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons