Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Guía para publicar: Preparación do manuscrito

Se vai publicar nunha revista de subscrición, e non de acceso aberto, teña en conta que, o título e o resumo son as únicas partes do seu traballo visibles nos motores de busca, o que lle permitirá chegar a unha audiencia máis ampla.

Redactar o título antes de escribir o artigo pode axudarlle a enfocar o seu traballo . Debe ser informativo e interesante para atraer o interese dos revisores e posibles lectores.

 • É importante que sexa claro e conciso
 • Recoméndase que conteña os conceptos e ideas esenciais do documento 
 • Que sexa comprensible para especialistas noutros campos
 • Aconséllase que figure tanto no idioma orixinal do documento como en inglés.
 • Evite no posible os signos de puntuación (admirativos, interrogantes, etc.). e abreviaturas
 • Evite  termos ambiguos ou polisémicos. 

En definitiva, o título ten que ser inequívoco, atractivo e comprensible.


A firma científica é a "palabra clave" que teñen os autores para recuperar a súa bibliografía ao longo da súa carreira académica, polo que teñen que prestar moita atención a como asinan os seus traballos.

Recoméndase:

 • Firmar sempre igual e cun formato que sexa interpretado correctamente polos editores e os produtores de bases de datos que recolectan a producción científica.
 • Seguir as instrucións de filiación á UDC
 • Todos os autores do ámbito científico e académico deberán dispoñer do seu identificador de autor

Cando se trata dun traballo científico en colaboración, todos os investigadores que participen terán que aparecer como autores cos seus nomes e coas súas filiacións. Deberase listar primeiro aos autores que contribuísen en maior medida, por iso faise nacesario que esta cuestión se decida antes do proceso de redacción. A natureza cada vez máis colaborativa da investigación leva a un maior número de autores nos documentos, e poder definir " quen fixo que" será cada vez máis importante.
Algunhas revistas, se o artigo é aceptado para a súa publicación, obrigan nas súas normas editoriais a unha declaración da contribución de cada un dos autores

As persoas que non figuran como autores e contribuiron no estudo (por exemplo traductores) mencionaranse nos agradecementos.

Se despois de entregar o documento é necesario facer algún cambio terá que ser aprobado por todos os autores.

 


As palabras clave son puntos de recuperación do traballo de investigación.

 • Hai que escoller palabras específicas da área de investigación e que resulten ser as que mellor describan o seu contido.
 • Se o estudo ten transcendencia interdisciplinaria, é aconsellable o uso de termos máis xenéricos, isto facilita que o traballo apareza nos primeiros resultados de busca en bases de datos ou buscadores, polo que gañaremos visibilidade.
 • As palabras clave deben figurar no resumo e no documento.
 • No caso das revistas é habitual que a propia revista especifique o número e o tipo de palabras clave, agora ben, á hora de difundirmos a publicación noutros medios, como os repositorios, podemos ampliar o número.
 • Para facer unha boa selección podemos identificar aqueles termos que se están a empregar nunha área determinada axudándonos de bases de datos, clasificacións internacionais temáticas, como JEL (Economía) ou MeSH (Medicina).

Listaxe doutros tesauros ou clasificacións temáticas. 


O resumo é o segundo elemento máis lido logo do título, e determinará que o lector desexe ler o texto completo.

 • Debe de ser claro e obxectivo
 • É importante que recolla os principais temas tratados no traballo e no mesmo orden. Evitarase incluír  referencias  e  información  que  non  aparezan no  documento, polo que a redacción debe realizarse ao final.
 • Debe sinalar por que se realizou o estudo, cales eran os obxectivos, que metodoloxía se utilizou  e cales foron os resultados obtidos así como as conclusións e consecuencias da investigación.
 • Usar palabras claves no resumo para que se atope máis facilmente o seu artigo en internet.
 • As referencias ás táboas ou figuras non deben aparecer e tampouco é necesario mencionar a bibliografía a menos que sexa necesario, neste caso poñerase a información detallada do autor, título, ano, etc. entre paréntese.
 • É aconsellable centrarse nos aspectos máis novidosos, sexan metodolóxicos ou ben se atopen nos resultados. Ademais deben resaltarse as conclusións obtidas, así mesmo é conveniente que se publique tamén en inglés
 • O punto final do resumo é o máis importante para maximizar o impacto do artigo. Debe sintetizar a mensaxe clave.


Toda información extraida doutra publicación proporcionarase con cita para evitar o plaxio.

A norma ISO 690:2010 e a súa correspondencia en español UNE-ISO 690:2013 indican  como redactar citas e referencias de maneira uniforme e coherente. Existen tamén outros formatos moi populares: APA, Vancouver e mesmo moitas revistas crearon o seu propio estilo, o que trae como consecuencia que os autores teñan que investir bastante tempo para adaptar as súas bibliografías ao formato da revista á que queren enviar o seu artigo.

Na conversión de estilos pode ser de gran axuda os xestores de referencia como Refworks, EndNote, etc.

En todo traballo científico débense recoñecer as publicacións que haxan influido na investigación, ler as fontes primarias dos artigos citados e evitar o sesgo na citación, é dicir, citar selectivamente só os artigos que apoian un punto de vista particular e ignorar ou subestimar os que o contradín.

Pode atopar máis información na Infoguía Citas e referencias bibliográficas


O apartado de agradecementos dunha publicación serve para:

 • Recoñecer  publicamente as axudas persoais recibidas na realización do traballo.  Deberase apuntar o nome das persoas e o labor que realizaron:  recompilación de datos, traductores, labores técnicas, revisión do texto achegando opinións, gráficos, etc. 
  É frecuente mancionar aos revisores cando contribuíron substancialmente á mellora do manuscrito orixinal aínda que se descoñeza o seu nome.
 • Recoñecer publicamente a fonte de financiamento que sufraga os gastos dun proxecto de investigación, un contrato, a obtención dunha bolsa, ou unha estancia de investigación, co nome completo da axencia oficial de financiamento e o código identificativo cando exista.
  Nalgunhas das convocatorias de financiamento adoita ser un requisito obrigatorio, polo cal é importante non esquecelo. Nalgunhas revistas indícase a forma exacta de como incluír esta información (por exemplo Research Evaluation).

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons