Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Guía de apoio para a realización do TFG: Exposición e defensa

Exposición e defensa do TFG

A defensa é a exposición pública do traballo ante un tribunal académico. Componse de:

 • Presentación oral do traballo nun tempo limitado
 • Preguntas do tribunal calificador

Exposición oral

Para preparar a exposición oral do TFG ante o tribunal é importante planificar previamente o guión que se seguirá. Este debe de ter unha estrutura que permita ao tribunal seguir a liña argumental do que se está a expoñer:

 1. Introdución: tómase contacto coa audiencia e expóñese brevemente o propósito do TFG e obxectivos
 2. Desenvolvemento: explícanse os contidos con detalle e arguméntanse (inclúese a metodoloxía, os resultados obtidos e a súa interpretación)
 3. Desenlace: expóñense as conclusións

É unha boa idea abrir e pechar a presentación con textos que sean "especiais": Os primeiros minutos serven para xerar interese na audiencia, e os minutos finais deben utilizarse para dar un peche no que se salienten conceptos que permitan recapitular os puntos máis importantes que se trataron ao longo da presentación. (Fonte: Biblioteca de la Universidad de Alicante)

Tamén hai que ter en conta o control do tempo asignado para realizala, que debe consultarse co titor/a ou na normativa do TFG de cada titulación. Ademais, recoméndase practicar previamente a exposición ante compañeiros.

Recomendacións xerais

 • Sobre a linguaxe verbal
  • Falar nun ton e volume de voz alto e claro
  • Falar amodo pero con seguridade, sen titubear
  • Manter o ritmo, non perder o fío argumental nin facer longos silencios
  • Evitar os tics e muletillas (“ahh”, “ehh”)
  • Non ler literalmente a presentación. Utilizar as diapositivas como guión para expoñer o tema, así poderase demostrar que se entende e coñece o contido do que se está a expoñer.
 • Sobre a linguaxe non verbal
  • Manter o contacto visual coa audiencia, non mirar ao baleiro
  • Utilizar xestos que acompañen o discurso e faciliten a comprensión. Por exemplo, utilizar as mans para salientar ou dirixir a atención sobre algo

  • Adoptar unha postura correcta

 •  Ante as preguntas do tribunal
  • Escoitar con atención as preguntas ou comentarios  
  • Contestar con seguridade e argumentando as respostas
  • Demostrar un coñecemento sólido do tema, incluso utilizar as preguntas para afondar en aspectos adicionais non presentados na exposición oral

Como crear un póster científico (Vídeo da Biblioteca de la Universidad de Navarra)

Consellos para facer unha boa presentación

A maioría dos manuais recomendan realizar unha presentación de diapositivas (en PowerPoint ou Prezi) como complemento á exposición oral do traballo, que lle permita ao tribunal reforzar visualmente as ideas que se queiran destacar.

Unha boa presentación proporciona un valor engadido ao traballo, polo que é importante coidar a presentación do material que se vai a expoñer, o deseño tipográfico, etc.

Recomendacións xerais:

 • Evitar as plantillas predeseñadas.
 • A presentación debe ser simple, destacar os aspectos máis relevantes do traballo.
 • Non sobrecargar as diapositivas con demasiada información textual. As mellores diapositivas son claras, sinxelas e só transmiten unha idea.
 • Os gráficos ou figuras deben ser autoexplicativos, e empregaranse sempre que faciliten a comprensión, reforcen a presentación e aforren texto.
 • Evitar as tipografías de fantasía e non abusar dos efectos especiais (transicións, animacións, etc.)
 • Escoller unha cor de fondo neutra, buscando o contraste claro/escuro entre fondo e texto.

Nalgunhas titulacións, en lugar da presentación de diapositivas, elabórase un póster científico para facer a presentación e defensa do TFG. O póster é un resumo gráfico do traballo realizado e caracterízase pola súa calidade gráfica. Recoméndase seguir a seguinte estrutura:

Introdución + Obxectivo + Metodoloxía + Resultados + Discusión + Conclusións

Polo menos un 50% do póster debería ser contido puramente visual: iconas, gráficos, destacados…Algúns programas recomendados para elaboralo son Canva ou Piktochart.

Deseño de presentacións eficaces (vídeo da Biblioteca de la Universitat Politècnica de València)

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons