Skip to Main Content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador, es posible que vea resultados inespera

Guía de apoio para a realización do TFG: Redacción

Redactar o TFG

Unha vez localizada e avaliada a información máis relevante para o traballo, o seguinte paso é comenzar a redactar o TFG. Aquí índicámosvos unha serie de suxestións xenéricas sobre a estrutura e os contidos que debe ter este tipo de traballo académico, pero ante todo debedes ter en conta as indicacións específicas do titor/a ou  director/a do TFG, así como a normativa correspondente do voso centro, xa que pode que vos requiran algún tipo de letra concreta, marxes, extensión, etc

Estilo e redacción académica

Hai diversas guías e manuais que poden ofrecervos consellos prácticos para escribir o traballo. No final desta páxina recomendámosvos algúns que temos na Biblioteca.

Algunhas suxestións xenéricas:

 • A redacción debe ser gramaticalmente correcta, especialmente a ortografía e puntuación.
 • O traballo debe ser redactado en forma impersoal e non en primeira persoa (por exemplo, realízase, apréciase, etc.)
 • Debedes ser concisos e precisos ao expresarvos, sen divagacións, con rigor científico e claridade. evitando os parágrafos demasiado longos e os dunha sola frase. 
 • Evitade incorrer nunha linguaxe sexista, adoptando unha linguaxe inclusiva. Máis información no capítulo 5 dos Criterios para o uso da lingua da UDC.
 • Asegurádevos de utilizar unha terminoloxía adecuada sobre o que estades a redactar. O recurso Enclave de Ciencia pode axudarvos a usar correctamente a linguaxe científica-técnica.

Estrutura dun traballo académico

A portada axustarase ao establecido na normativa de cada centro, pero por norma xeral debe conter os seguientes elementos:

 • nome e apelidos da ou do estudante
 • título do traballo
 • titulación á que pertence
 • nome e apelidos do titor/a
 • ano académico
 • especificarase expresamente que se trata dun Traballo de Fin de Grao

O resumo (ou abstract) debe ser unha breve e precisa representación do contido do TFG (a extensión soe estar entre 150-200 palabras). Debe incluír o obxectivo principal do estudo, a metodoloxía utilizada, os resultados máis importantes e as conclusións. Non debe incluír información que non forme parte do TFG nin debe mencionar a bibliografía consultada.

Recomendacións a seguir:

 • O resumo debe redactarse unha vez finalizado o TFG, para ter así unha visión máis completa do traballo.
 • Empezar coa idea máis importante do traballo, pero non repetindo o título do TFG.
 • Redactar en terceira persoa, en forma impersoal: “Descríbese, revísase…”.
 • Intentar redactar o resumo nun só párrafo, ou ao sumo dous, utilizando frases curtas.
 • Evitar expresións vagas (exemplo: "os resultados do estudo veñen a dicir" podería substituirse por "conclúese").

(Recomendacións baseadas en Pinto, M. Elaboración del resumen)

A continuación do resumo e na mesma páxina deben figurar as palabras clave (keywords). Son termos clave que reflicten o contido do traballo e serven para determinar a súa temática. O número de palabras clave que se inclúen adoitan ser ao redor de cinco.

Recomendacións que se deben seguir:

 • Non limitarse a repetir as palabras que figuran no título.
 • Elixir conceptos ligados ao tema do traballo, tanto termos xerais como específicos.
 • Utilizar preferentemente substantivos ou frases substantivadas.
 • Non utilizar palabras vacías (adverbios, pronomes...) nin pouco significativas (Ex.: descrición, investigación...)

Para a selección de termos e/ou a súa tradución ao inglés, podedes axudarvos dos tesauros (listas de termos controlados). Algúns dos máis significativos son:

- Tesauro da UNESCO: lista controlada e estruturada de termos para a análise temática e a busca de documentos e publicacións nos campos da educación, cultura, ciencias naturais, ciencias sociais e humanas, comunicación e información.

- Tesauros do CSIC: tesauros do CSIC especializados en diversas materias: psicoloxía, economía, urbanismo, etc.

MeSH (Medical Subject Headings): tesauro de Medline. Trátase dunha linguaxe controlada de termos biomédicos.

Tanto o resumo como as palabras clave deben figurar en castelán e inglés.

O índice é unha táboa de contidos onde figuran todas as partes do traballo con indicación da páxina en que se poden atopar. Hai que distinguir o índice de contido do índice de ilustracións.

O índice de contido é a relación de todos os apartados e subapartados, bibliografía e anexos que se incluén no traballo. Inclúe o nome de cada apartado e o número de páxina en que se inicia.

O índice de ilustracións debe incluirse cando se utilizan táboas, figuras, gráficos ou outro tipo de ilustracións no traballo. Recoméndase obter de forma separada os índices de táboas e de figuras ou outro tipo de ilustracións. Estes índices deben situarse despois do índice de contido e en páxina aparte. 

 

Na introdución debe especificarse:

 • o obxecto e contido do traballo (presentando o tema central)
 • xustificar o seu interese e importancia (por que se elixiu ese tema para o traballo, por que é relevante a investigación)

En definitiva debe de responder ás seguintes preguntas:

 • Que se pretende estudar ou abordar e como, explicando a metodoloxía seguida
 • Por que é relevante o traballo
 • Para que se realiza, é dicir, que pode aportar

É a parte principal do traballo e a máis extensa, onde se desenvolve o traballo de investigación. O seu contido pode variar segundo a metodoloxía utilizada: pode ter a forma dunha revisión bibliográfica, da presentación dun experimento, etc.

Debe dividirse en capítulos e seccións, mantendo unha xerarquía na presentación dos contidos que faga comprensible o texto.

Neste apartado preséntanse de forma concisa os resultados obtidos despois do estudo, elaboración e redacción do TFG. Hai que evitar que sexa simplemente un resumo, e débense comentar tamén as limitacións que se atoparon, valorando as fortalezas e debilidades do traballo realizado, as cuestións que quedaron pendentes, de ser o caso, ademais de aportar a propia contribución persoal sobre o tema. Os resultados tamén poden servir como base para propoñer novas liñas de investigación derivadas do tema orixinal.

Especificarase a bibliografía utilizada, é dicir, a relación de fontes de información (tanto en formato impreso como electrónico) consultadas ao longo da elaboración do traballo. O TFG contará cun sistema uniforme de citación e cunha bibliografía final, ambos seguindo o estilo bibliográfico correspondente segundo a área de coñecemento.

Na guía Citas e referencias bibliográficas atoparedes información sobre como citar e como elaborar a bibliografía.

Os anexos son un apartado opcional no que se pode incluír material utilizado no TFG, demasiado extenso para ser incluído no propio corpo do traballo pero complementario ou necesario para xustificar resultados ou conclusións. Pode tratarse de táboas estatísticas, gráficos, entrevistas, etc.

Soen identificarse con letras maiúsculas (Anexo AAnexo B, etc.).

Universidade da Coruña. Servizo de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio Xoana Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licenza de Creative Commons